Utazási és részvételi feltételekI. Utazási szerződés

 1. A Credo Tours Kft. (továbbiakban: Credo Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:254. paragrafusa, a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben és a Credo Tours utazási feltételeiben előírtak az irányadók.
 2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utazó és a Credo Tours között az utazási szerződés.
 3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Credo Tours által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza
 4. Az utazásszervező felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a díj (részvételi díj + a szerződésen szereplő egyéb szolgáltatások díjai) utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazásszervező külön felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig, amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
 5. Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utazóval/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja
 6. Az utazási szerződés részét képezi az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, és az utazásszervező által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett program az utazási szerződésben rögzített pozíciószámon.
 7. A szerződés hatálybalépése: az érvényes utazási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a díj a szerződésben rögzített indulási napot megelőző 26. napig beérkezzen az utazásszervező bankszámlájára. Amennyiben az utazó/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget/díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az utazásszervező bankszámlájára
 8. A Credo Tours az utazási szerződés feltételeit indokolt esetben egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Credo Tours írásban tájékoztatja az utazót.
 9. Amennyiben a Credo Tours az utazási csomag megkezdése előtt jelentős mértékben megváltoztatja az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy azt nem tudja teljesíteni, úgy az utazó az erről szóló értesítésben meghatározott időn belül: − jogosult a változtatást elfogadni (ebben az esetben a változtatásnak megfelelően értelemszerűen módosul az utazási szerződés), vagy − jogosult az utazási szerződést felmondani (ebben az esetben a Credo Tours a felmondás beérkezésétől számított 14 napon belül visszafizeti az utazó által vagy a nevében befizetett összeget). Amennyiben az utazó bármilyen ok miatt elmulasztja az értesítésben meghatározott válaszadási határidőt, úgy az utazási szerződést módosítottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
 10. Az utazási feltételek visszavonásáig érvényesek.


II. A díjfizetés feltételei

 1. Az utazó jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utazó által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%a. Az utazási szerződés (vagy annak módosítása) szerinti hátralék összege a szerződésen szereplő határidőig – 30 nappal indulás előtt – fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a Credo Tours külön értesítést nem küld. Amennyiben az utazó ezen feltételt nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, és a Credo Tours azt az utazó által történt felmondásnak tekintheti. Ebben az esetben a Credo Tours jogosult az utazási feltételekben meghatározott bánatpénzt felszámítani és érvényesíteni.
 2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt és a Credo Tours által visszaigazolt szolgáltatás díjával együtt).


III. A részvételi díjak érvényessége

 1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a Credo Tours szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.
 2. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt a Credo Tours a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti, illetve csökkentheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utazó az erről kapott értesítéstől számított 6 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a Credo Tours a befizetett részvételi díjat visszafizeti. A részvételi díj csökkentése esetén a Credo Tours a csökkentés összegét költségeinek levonása után 7 napon belül visszafizeti az utazónak.
 3. Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utazót terhelik.
 4. A Credo Tours – az utazó kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.


IV. Az utazási szerződés felmondása az utazó részéről

 1. Az utazó/megrendelő az utazási szerződést az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor felmondhatja. A felmondás akkor válik hatályossá, amikor a felmondó nyilatkozatot a Credo Tours kézhez kapja. Az utazás megkezdése előtti 61. napig beérkezett felmondás esetén az utazó/megrendelő 3.000 Ft/fő költségtérítést köteles megfizetni a Credo Toursnak. Ha az utazó az indulást megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől, úgy elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. A bánatpénz mértéke:
 2. 60-36 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 10%-a,
 3. 35-25 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 40%-a,
 4. 24-15 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 60%-a,
 5. 14-6 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 80%-a,
 6. 5-3 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 90%-a,
 7. 2 napon belüli felmondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
 8. A Credo Tours csoportos utazások részvételi díjai nem tartalmaznak útlemondási biztosítását.
 9. Ha 2 fő szerepel egy szerződésen (vagy külön szerződésen szerepelnek, de megnevezik az útitársukat), és egyikük felmondja az utazást, akkor a szerződésben maradó utazó társítást kérhet
 10. Ha az utazó átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a IV.1. pontban meghatározott bánatpénzt köteles az utazó/megrendelő megfizetni, kivéve, ha a Credo Tours ajánlja fel a változtatás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén 3.000 Ft/fő munkadíj kerül felszámításra
 11. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utazót, aki az utazás folyamán mondja fel a szerződést, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.
 12. Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” kategóriába felvételre kerülnek, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést.
 13. Az utazó legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan ismerősére, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a díj (részvételi díj + egyéb megrendelt szolgáltatások), valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.


V. Az utazási szerződés felmondása a Credo Tours részéről

 1. A Credo Tours a befizetett összeg visszatérítése mellett
 2. a hat napnál hosszabb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig,
 3. a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 7. napig,
 4. a két napnál rövidebb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 48. óráig kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést, amennyiben az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze.
 5. Az előző pontban említett esetekben a Credo Tours az utazó által vagy a nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 7 napon belül visszafizeti.
 6. A Credo Tours kártérítési kötelezettség nélkül, az utazó indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Credo Tourst az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, illetve amennyiben az utazók egészségét és biztonságát közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti.
 7. Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Credo Tours jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazót az utazásból, jogosult az utazási szerződést felmondani, és az utazó a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Credo Tours az utazási szerződés felmondásából eredő kárainak megtérítését követelheti az utazótól.


VI. BBP biztosítás

 1. A Credo Tours utazói az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást kötnek. Az utazás során az utazó által harmadik személynek okozott kárért az utazó felelős. A Credo Tours részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése külföldi állampolgárok kivételével szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel még, ha az utazó írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.


VII. Visszatérítés

 1. A szerződés hibás teljesítése esetén az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős. Az utaskísérő az utazó bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utazónak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell benyújtani a Credo Tourshoz. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a Credo Tours megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát.
 2. A szerződésszegést a Credo Tours észszerű határidőn belül orvosolja, amennyiben − azt az utazó a Credo Toursnak az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén írásban bejelentette, és − a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy − nem jár aránytalanul nagy költségekkel, figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára. Ebben az esetben az utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti. Az észszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát. Amennyiben a Credo Tours a megállapított észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben a Credo Tours legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni
 3. A Credo Tours nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az utazót, ha a Credo Tours bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak felróható.
 4. A Credo Tours nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
 5. Amennyiben a Credo Tours az utazási csomag lényeges részét nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni, akkor többletköltség felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van.
 6. Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor a Credo Tours a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az utazónak.
 7. Az utazó a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.
 8. Amennyiben a Credo Tours szerződésszegése az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti, és azt észszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti.
 9. A Credo Tours mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely a Credo Tours érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit a Credo Tours a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utazó vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta. A Credo Tours ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utazónak.
 10. A Credo Tours segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában.
 11. A Credo Tours jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott utazónak felszámítani, amennyiben azt az utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta
 12. Az utazó saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha a Credo Tours, annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utazónak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.
 13. A Credo Tours fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, melyekre a Credo Tours nincs ráhatása.
 14. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a Credo Tours visszafizeti.
 15. A Credo Tours a kártérítési felelősségét a részvételi díj háromszorosában korlátozza.
 16. Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb.) az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Credo Tours felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a Credo Tours kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor a Credo Tours lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utazónak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.


VIII. Egyéb

 1. A Credo Tours a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát a Európai Utazási Biztosító Zrt. (Budapest, Váci út 36-38, 1132, (06 1) 452 3580) nyújtja. Ez a vagyoni biztosíték a befizetett díjak visszafizetésére fordítható a Credo Tours esetleges fizetésképtelensége esetén.
 2. A Credo Tours az utazó javára szóló speciális biztosítást köt, amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Ez az utazó javára szóló biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben a Credo Tours fizetésképtelenné válna.
 3. Az utazási szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítéséért a Credo Tours vállalja a felelősséget.
 4. A Credo Tours tájékoztatja az utazót, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utazók jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény korlátozza a fuvarozó kártérítési felelősségét, illetve kártalanítási kötelezettségét.
 5. Az előző pontban meghatározott fuvarozók utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazó az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján az őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.
 6. A Credo Tours szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak járó összegéből a VIII.4. pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.
 7. A Credo Tours fenntartja a jogot, hogy az autóbuszos utazásoknál az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében)
 8. A többi utazó érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat betartani. A késő utazókra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15-30 percet tud várni.
 9. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a Credo Tours fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a Credo Tours utólag visszatéríti.
 10. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a Credo Tours adott ki, továbbá az utazás időtartama alatt az utazó és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és okból, a Credo Tours írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés az utazási szerződés teljesítése és a Credo Tours kötelezettségei szempontjából érvénytelenek. Ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a Credo Tours nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles
 11. A programoknál lévő képek illusztrációk.
 12. Az utazó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megkapta az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztatót.
 13. Az utazó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja a Credo Tours adatkezelési tájékoztatóját, egyúttal hozzájárulását adja, hogy adatait a Credo Tours a szerződés teljesítése érdekében a közreműködők részére továbbítsa.
 14. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utazó (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését a Credo Toursnál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.


Tájékoztató az utazási csomagra vonatkozó szerződésekhez


Az általunk kínált utazási szolgáltatások a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében utazási csomagnak minősül. Az utazási szolgáltatásegyüttesre (továbbiakban: utazási csomagokra) vonatkozó szerződésből fakadó jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Credo Tours Kft. (3369 Tarnabod, Rákóczi u 49.; Adószám: 23357925-2-10; engedélyszám: U-001480) (továbbiakban: Utazásszervező) a felelős.

Az Utazásszervező a jogszabályi előírásoknak megfelelően, védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, ez esetben az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatéríti, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítja.


Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok az alábbiak:


 • Az utazók az utazási szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
 • Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért
 • Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
 • Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
 • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak, árfolyam) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az Utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
 • Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó még az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.
 • Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célországok a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” kategóriába felvételre kerülnek súlyos biztonsági problémák miatt – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
 • Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést
 • Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az Utazásszervező nem orvosolja a problémát.
 • Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
 • Az Utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
 • Ha az Utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az Utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Az Utazásszervező a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért valamint a rendeletben előírt szükséghelyzeti kötelező védelemért az alábbi szervezet révén gondoskodott a védelemről: Európai Utazási Biztosító Zrt. (Budapest, Váci út 36-38, 1132, (06 1) 452 3580)


Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci utca 62-64., telefon: 06-1-328-5862, e-mail: budapest@bfkh.gov.hu), ha a szolgáltatások teljesítését az Utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.


Tarnabod, 2023


Credo Tours